หน้าหลัก arrow โครงการเลี้ยงไก่ไข่
Wednesday, 16 October 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

โครงการเลี้ยงไก่ไข่ PDF พิมพ์ ส่งเมล์

โครงการเลี้ยงไก่ไข่  ร้อย ตชด.125

ชื่อโครงการ   เลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นสวัสดิการ  ร้อย ตชด.125
หลักการ
            เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว  เพื่อสามารถสร้างรายได้ลดรายจ่าย พร้อมยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น     รวมทั้งจะทำให้กำลังพลรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจเท่านั้น  และครอบครัวของข้าราชการตำรวจถือได้ว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ   เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวงค่าครองชีพที่นับจะสูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของกำลังพลในหน่วยงาน
2.      เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.      เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลของหน่วย
4.      เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!