หน้าหลัก arrow โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
Wednesday, 16 October 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช PDF พิมพ์ ส่งเมล์

                                                             Image
                              โครงการอนุรักษ์ป่าพันธุกรรมพืชท้องถิ่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
                                           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี   
            หลักการเหตุผล
                    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มาตั้งแต่ ปี
พ..2503   โดยทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา  และดำเนินโครงการป่าสาธิตทดลองปลูกต้นยางนา 
ได้รับพันธุ์มาจาก   อ.ท่ายาง   จว.เพชรบุรี    ไว้ในสวนจิตรดาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ฯ  ให้นำพันธุ์ไม้จากภาคต่าง ๆ      ทั่วประเทศมาปลูกไว้ในสวนจิตรดา   เพื่อเป็นที่ศึกษาของนิสิตนักศึกษา    ต่อมาในปี  พ..2528  ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นขนุน หลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวังโดยทรงให้ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     และจากความสำเร็จของการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   ขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณ  ได้นำไปสู่การขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษอีกหลายชนิดเช่น ในปี พ..2531ทรงให้พัฒนาผัก โดยการผสมสองชั้นเป็นต้น
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสาน  งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยเมื่อ  มิถุนายน  พ..2535   ทรงมีพระราชดำริกับ  นายแก้วขวัญ     วัชโรทัย  เลขาธิการพระราชวัง / ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการส่วนพระองค์      สวนจิตรดาให้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการโครงการ  ฯ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืช   กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
             กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็เป็นหน่วยหนึ่งในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ       โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กำหนดนโยบายสำคัญ       ในเรื่องการถวายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ        เป็นภารกิจสำคัญยิ่งของตำรวจตระเวนชายแดน   ที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งโครงการนี้มีความสอดคล้องกับพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน        ดังนั้นจึงกำหนดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อถวายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสอดคล้อง     นโยบายงานสำคัญของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
                 วัตถุประสงค์
     เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
     เพื่อพัฒนาหน่วยเป็นแหล่งศึกษาด้านพันธุกรรมพืชและเป็นแหล่งประสานการปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ให้กับชุมชน
    เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ
    เพื่อเป็นจุดเริ่มสร้างสรรค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนำไปปฏิบัติ
                   พื้นที่เป้าหมาย
ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกสูง  บริเวณเขานางซอ  บ.ร่มทอง  ต./ อ.ตาพระยา  จว.สระแก้ว  เนื้อที่  10  ไร่
Image
Image
Image
Image
 Image
Image
Image
Image
Image
วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!