หน้าหลัก arrow ระเบียบปฏิบัติงาน arrow งานขนส่ง
Monday, 23 April 2018
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

งานขนส่ง PDF พิมพ์ ส่งเมล์
การปฏิบัติเกี่ยวกับงานขนส่ง
  1. บทนิยาม
1.1 รถยนต์ หมายถึง รถยนต์ทุกคันที่ได้รับมาจาก กกฯ เพื่อใช้ในราชการของกองร้อยฯ
1.2 พลขับ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลขับตามคำสั่งของ ผบ.ร้อยฯ,ผกก.ฯ
1.3 ผู้มีอำนาจในการสั่งใช้รถยนต์ หมายถึง บุคลต่อไปนี้ ผบ.ร้อยฯหรือ รรท.ผบ.ร้อยฯ
1.4 ผู้ควบคุม หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่ใช้รถยนต์เท่านั้น
  1. การใช้รถยนต์
2.1 ผบ.มวฯ หรือข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ขออนุมัติใช้รถยนต์ จะต้องแจ้งภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ต่อผู้มีอำนาจดังกล่าวทางวิทยุ ,เขียนบันทึกข้อความขออนุมัติใช้รถยนต์ตามภารกิจและตามความเร่งด่วนของภารกิจในแต่ละครั้ง
2.2 การใช้รถยนต์ตามภารกิจของแต่ละสายงาน จะต้องเสนอความต้องการและกรองแบบฟอร์มการขอใช้รถของทางราชการเสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งการในการใช้รถยนต์ทุกครั้ง
2.3 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้รถยนต์คันใดนั้น ให้พลขับเตรียมการตรวจสภาพเบื้องต้นของรถยนต์คันดังกล่าวฯ
  1. การปฏิบัติของพลขับ
3.1 การขับขี่รถยนต์ทุกครั้งจะต้องแต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย เว้นแต่ผู้ใช้รถยนต์จะสั่งเป็นอย่างอื่น
3.2 พลขับจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่ถูกต้องตาม กม.และให้นำติดตัวไปทุกครั้งที่ขับขี่รถยนต์
3.3 ขับรถยนต์ของทางราชการไป – กลับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ห้ามขับขี่รถยนต์ของทางราชการออกนอกเส้นทาง
3.5 รถยนต์เกิดการชำรุดเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที่
3.6 ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. จราจรทางบก,ขนส่งและรถยนต์
3.7 ก่อนที่จะนำรถยนต์ออกนอกที่ตั้งทุกครั้ง ต้องแจ้งให้เสมียนเวรของกองร้อย ฯลงบันทึกประจำวันตามรายละเอียดดังนี้
3.7.1     ได้รับคำสั่งจากใคร(ผู้มีอำนาจการใช้รถยนต์)
3.7.2     ให้ใคร
3.7.3     ไปราชการที่ใด
3.7.4     ใช้รถยนต์หมายเลขโล่และชื่อของพลขับ
             3.8 ห้ามนำรถยนต์ของทางราชการไปจอดในหรือหน้าสถานที่ไม่สมควร เช่น บาร์,ไนต์คลับ      ,  ร้านอาหาร เป็นต้น
  1. การปรนนิบัติบำรุงรักษา
4.1 ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนขับขี่ทุกครั้งและทุกวันพุธของสัปดาห์
4.2 ทำความสะอาดรถยนต์ของทางราชการล้าง,บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4.3 ตรวจสภาพรถยนต์ทุกครั้งก่อน – หลังการใช้งานและทำความสะอาดก่อนนำรถยนต์เข้าเก็บ
4.4 ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกวันหรือทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนต์
4.5 ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง,น้ำกลั่น,น้ำมันเบรก,น้ำมันเพาเวอร์,น้ำมันเชื่อเพลิง และอื่นฯให้พร้อมก่อนที่จะออกใช้งานทุกครั้ง
4.6 ลงรายละเอียดการใช้รถยนต์ในสมุดควบคุมรถยนต์ทุกครั้ง
        5. การเข้าเวรพลขับ
5.1 ต้องเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าเวรพลขับจะต้องอยู่ที่ตั้งกองร้อย ฯ ตลอดเวลา,แต่งเครื่องแบบเรียบร้อย
5.2 มีคำสั่งใช้รถยนต์คันใด พลขับประจำรถคันดังกล่าวเป็นผู้ขับขี่เว้นแต่ติดภารกิจอื่น ฯ
       6. การควบคุม
              6.1 ผู้ควบคุมต้องให้พลขับปฏิบัติตามคำสั่งในขณะที่ขับขี่รถยนต์ไปราชการในครั้งนั้น
              6.2 รับผิดชอบรถยนต์,สิ่งของหลวง,ผู้โดยสารทีไปด้วยตามคำสั่งทุกครั้ง
     7. เมื่อรถยนต์เกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือปล่อยปะละเลยเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการเสียหายต้องรับผิดชอบดังนี้
              7.1 ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
              7.2 ลงทัณฑ์และชดใช้ซ่อมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย
             7.3 ลงทัณฑ์แต่ทางราชการเป็นผู้ซ่อมส่วนที่ชำรุดเสียหาย
             7.4 ซ่อมส่วนที่ชำรุดเสียหายแต่ไม่ถูกลงทัณฑ์
     8.  เจ้าหน้าที่งานขนส่งของกองร้อย ฯ(ธุรการ) จะต้องเขียนในแบบฟอร์มการใช้รถยนต์ส่วนกลาง,แบบฟอร์มการจ่ายน้ำมันเพื่อเป็นหลักฐานการใช้รถยนต์,การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดังนี้
          8.1 พลขับชื่ออะไร
          8.2 ภารกิจที่ใช้รถยนต์
          8.3 ระยะทางที่ใช้รถยนต์
          8.4 น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
          8.5 สภาพรถยนต์
   9. หน้าที่พลขับก่อนที่จะนำรถยนต์ออกปฏิบัติภารกิจ
          9.1 ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น
          9.2 ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง,น้ำในหม้อน้ำ,น้ำกลั่นในแบตเตอรี่,น้ำมันเบรก.น้ำมันเพาเวอร์
          9.3 ตรวจระบบห้ามล้อ
         9.4 ตรวจสอบลมยางทั้งล้อหน้า – หลัง,สภาพยาง
 10. ข้อห้ามของพลขับ
         10.1 ห้ามบรรทุกสิ่งของผิด กม.
         10.2 ห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาในขณะขับขี่รถยนต์
         10.3 ห้ามนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
         10.4 อื่น ฯตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

< Prev   Next >
วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!