หน้าหลัก arrow โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
Wednesday, 16 October 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ PDF พิมพ์ ส่งเมล์

       การปฏิบัติงานตามโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ร้อย ตชด.๑๒๕

           ๑. สืบสภาพหมู่บ้านและอบรมผู้นำตามธรรมชาติ

               ๑.๑ สืบสภาพและสรรหาผู้นำตามธรรมชาติในหมู่บ้าน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

               ๑.๒ การอบรมผู้นำและมอบภารกิจ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image 

           ๒. กิจกรรมที่ดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

             ๒.๑ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นำ ประชาชน และสอดแทรกความเข้าใจในพิธีวันสำคัญ ต่างๆของ

               หมู่บ้านเป้าหมาย

Image

Image

              ๒.๒ จัดทำเวทีชาวบ้าน หรือประชาคมหมู่บ้านเพื่อทราบปัญหาและ แนวทางแก้ไข และจัดทำแผนปฏิบัติ  

              งานในหมู่บ้าน

Image

Image

             ๒.๓ อบรมนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง 

Image

Image

             ๒.๔ จัดบอร์ดนิทรรศการ หรือจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติประจำหมู่บ้าน

Image

Image

             ๒.๕ จัดกิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเนื่องในวันสำคัญต่างๆ 

Image

Image

Image 

             ๒.๖ ประดับธงชาติ ธงสัญลักษณ์และจัดทำคัดเอ๊าต์คำขวัญและป้ายรณรงค์ต่างๆ ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย

Image

Image 

Image

             ๒.๗ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือวิทยุชุมชน และ สนับสนุนเยาวชน ประชาชนให้มีส่วนร่วมประชา

                    สัมพันธ์

Image

Image

             ๒.๘ จัดกิจกรรมไปร่วมถวายพระพร ณ รพ.ศิริราช  หรือ  อำเภอ ,จังหวัด 

             ๒.๙ เชิญชวนร่วมกิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันสำคัญ ต่างๆ

             ๒.๑๐ จัดประกวดหมู่บ้านรักในหลวงและบุคคลตัวอย่างในหมู่บ้าน เป้าหมาย

             ๒.๑๑ รณรงค์ให้ประชาชนนำโครงการพระราชดำริ เช่นโครงการหญ้าแฝก,ฝ่ายชะลอน้ำ, โครงการเศรษฐกิจ

                      พอเพียงไปใช้ในหมู่บ้าน

             ๒.๑๒ ถ่ายทอดปลูกจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ หรือ หลัก

                      สูตรทบทวน

             ๒.๑๓ จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Image

Image

Image

             ๒.๑๔ นำสิ่งของพระราชทานให้การช่วยเหลือผู้ประสพภัยธรรมชาติหรือทุพภิกขภัย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

             ๒.๑๕ กิจกรรมอื่นๆ

Image

Image

Image

Image

                             หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการตามโครงการฯ ของร้อย ตชด.๑๒๕ 

                           ๑.  บ้านทัพเซียม หมู่ ๑๐  ตำบล ตาพระยา  อำเภอ ตาพระยา  จังหวัด สระแก้ว 

                           ๒.  บ้าน ทัพสยาม หมู่ ๑๕ ตำบล ตาพระยา  อำเภอ ตาพระยา  จังหวัด สระแก้ว

 
วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!