หน้าหลัก arrow โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
Wednesday, 16 October 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อเทิดพระเกียรติ PDF พิมพ์ ส่งเมล์

ข้อมูลการดำเนินการสร้างฝายของ ร้อย ตชด.๑๒๕

  พื้นที่ปฏิบัติการ  บ้านเนินสะอาด  หมู่ที่ ๑๓    ตำบลตาพระยา   อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

  ขนาดฝาย          ยาว ๕.๕๐ เมตร       กว้าง ๐.๘๐ เมตร       สูง ๐.๘๐ เมตร

  รายละเอียดโครงการ 

        เมื่อ ๕ – ๖ มี.ค.๕๔  ร้อย ตชด.๑๒๕,ร้อย ตชด.ฉก.ตชด.๓  โดย  ร.ต.ท.คณิศร์  ผิวขาว  ผบ.มว.

(สบ๑)กก.ตชด.๑๒,ร.ต.ต.จิรวัฒน์  รางสาตร์  ผบ.มว.(สบ๑)กก.ตชด.๑๒  พร้อมด้วยกำลังพลร้อย

 ตชด.๑๒๕  และแม่บ้านรวม  ๒๕  คน ร่วมกับประชาชนบ้านเนินสะอาด  ทำการก่อสร้างฝายชะลอ

ความชุ่มชื้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

  เป็นฝายกึ่งถาวร  จำนวน ๑  ฝาย

การดำเนินงาน

จัดกำลังพลออกสำรวจหาพื้นที่

Image

Image

Image

Image

ร่วมมือร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันก่อสร้างร่วมกับชาวบ้าน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

นำลูกเสือเนตรนารีที่มาเข้าค่ายพักแรมที่ ร้อย ตชด.๑๒๕ ดูงานโครงการสร้างฝายฯ

Image

Image

คณะตรวจการก่อสร้างจาก กก.ตชด.๑๒ ตรวจการสร้างฝาย

Image

Image

Image

พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงศ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๑ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจการสร้างฝาย

ชะลอความชุ่มชื้น เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรง

มีพระชนมายุ ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

Image

 Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!