หน้าหลัก arrow ประวัติหน่วย
Wednesday, 16 October 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

ประวัติหน่วย PDF พิมพ์ ส่งเมล์

Image

                     ประวัติการจัดตั้งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๕
        ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ.๒๕๒๙ ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้าที่ ๕ เล่มที่  ๑๐๓  ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๗ แบ่งส่วนราชการในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๙  ดังนั้นเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙  พ.ต.ต.พิทักษ์   สารพัฒน์  ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๑๒๕ พร้อมด้วย ร.ต.ท.บุญสม   คูสันเทียะ  รอง ผบ.ร้อย ฯ ร.ต.ต.ธีระ  เผือกขาวผ่อง  ผบ.มว.ตชด.๑๒๕๓ และข้าราชการตำรวจในสังกัด  เปิดที่ทำการขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่ที่บ้านโพนอีเขียว  ต.นาดี  อ.นาดี  จว.ปราจีนบุรี  พิกัด  อาร์อาร์ ๐๒๐๖๒๓ และขึ้นการบังคับบัญชาตรงต่อ  กก.ตชด.๑๒ บ้านใหม่  ต.บ้านใหม่หนองไทร  อ.อรัญประเทศ  จว.สระแก้ว  โดยมีข้าราชการในพื้นที่พ่อค้าประชาชนร่วมเปิดที่ทำการกองร้อย
      รายนามข้าราชการตำรวจประจำกองร้องในครั้งนั้นประกอบด้วย
            ๑. พ.ต.ต.พิทักษ์              สารพัฒน์            ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๕
            ๒. ร.ต.ท.วีระวัฒน์             ชัยนาค              รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๕
            ๓. ร.ต.ท.บุญสม               คูสันเทียะ           รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๕
            ๔. ร.ต.ต.พิบูลย์                จิราภรณ์ทรัพย์     ผบ.มว.มชส.ตชด.๑๒๕
            ๕. จ.ส.ต.พิเชษฐ              ธรรมปะรา           จ่ากองร้อย
       ทำการตั้งกองเกียรติยศยิงสลุดรวม ๒๑  นัด
            เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๔  ได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังจากบ้านโพนอีเขียว  ต.นาดี  อ.นาดี  จว.ปราจีนบุรี มาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่     บ้านกุดเตย  ต.หนองแวง  อ.ตาพระยา  จว.ปราจีนบุรี  ในครั้งนั้น  เพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยเหนือ
     ปัจจุบัน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๕ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๖  บ้านร่มทอง  ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา  จว.สระแก้ว

     รายนามผู้บังคับบัญชาในอดีต - ปัจจุบัน
            ๑. ร.ต.อ.ชัยโรจน์     หุ่นประการ          พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๑
            ๒. ร.ต.อ.ธนศักดิ์      ใจบาล               พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๓
            ๓. ร.ต.ท.ขันชัย        กันตุม                พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๒๕
            ๔. พ.ต.ต.สงบ          มาเทียน            พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๙
            ๕. พ.ต.ต.พิทักษ์      สารพัฒน์           พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๒
            ๖. พ.ต.ท.แสน         สังข์ศรี              พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๔
            ๗. พ.ต.ต.ยุทธพล     แก้วเจริญ           พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๔๒
            ๘. พ.ต.ต.เพิ่มศักดิ์    ตาตะนันทน์        พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๗
            ๙. พ.ต.ต.ปาริชาติ     บรรจงปรุ           พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๗
            ๑๐.พ.ต.ท.นิรุตติ์       หลิ่มวิรัช            พ.๒๕๕๗ -    ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!