หน้าหลัก arrow คุณลักษณะของ ตชด.
Wednesday, 16 October 2019
 
 
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
ที่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
คุณลักษณะของ ตชด.
ระเบียบปฏิบัติงาน
ประกาศเกียรติคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
การสนองงานตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
โครงการเลี้ยงปลาดุกและเลี้ยงกบในบ่อปูน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
ตชด.พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซ๊ยน ๒๐๑๕
วิดิทํศน์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตชด.เตรียมความพร้อมเข้าสู๋ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
ร้อย ตชด.๑๒๕ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ด่านกุดเตย
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
บทตวาม และสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สายธารพระเมตตา สู่เหล่าข้าฯ ตชด.

ราชาแห่งราชัน

ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ผู้ปิดทองหลังพระ

รูปที่มีทุกบ้าน

คำพ่อสอน

อยู่อย่างพอเพียง

ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ ๒

ตามรอยพ่อ

ตามรอยพระราชา

ตชด.จากเว็บพันธ์ทิพย์

คุณลักษณะของตำรวจตระเวนชายแดน PDF พิมพ์ ส่งเมล์
    Image   
       ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นตำรวจหน่วยหนึ่งที่มีเกียรติประวัติที่ดีงาม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย นับแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลทุกรัฐบาล หน่วยงานต่างๆทั้งพลเรือน ตำรวจและทหาร รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในเมืองและชนบท ทั้งนี้เพราะตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ทำงานเพื่อชาติ เพื่อประชาชนและเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นตำรวจหน่วยเดียวที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เพราะเป็นทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร ในคนๆเดียวที่เป็นตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เนื่องจากตำรวจตระเวนชายแดนได้ถูก
กำหนดให้จัดตั้งขึ้นโดยมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ
                 ๑.  สามารถทำหน้าที่พิทักษ์รับใช้ประชาชนได้อย่างตำรวจ
                 ๒.  สามารถทำหน้าที่ปกป้องชาติและราชบัลลังค์ได้เยี่ยงทหาร
                 ๓.  สามารถพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพลเรือน
                และสามารถปฏิบัติการได้ทุกสภาพลมฟ้าอากาศ ในทุกสภาพภูมิประเทศและในทุกเวลา
        ในอดีตผู้บังคับบัญชาของตำรวจตระเวนชายแดนได้เพียรพยายามหล่อหลอมให้ตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต
      ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสตำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้รวบรวมแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาในอดีตเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้รวม ๘ ประการคือ
       ๑. รวบรวมคนดี มีความรู้ ความสามารถมาสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญก้าวหน้าให้กับตำรวจตระเวนชายแดน ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าตำรวจตระเวนชายแดนได้รับคนดีมีความรู้ ความสามารถทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหารและชาวต่างประเทศมาร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมปฏิบัติและให้คำแนะนำมากมายหรือทุกครั้งที่ตำรวจตระเวนชายแดนมีการประชุมในรอบหกเดือนหรือรอบปีหรือเมื่อมีภาวการณ์ของบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป ตำรวจตระเวนชายแดนจะเชิญผู้รู้มาบรรยาย เพื่อให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างกระจ่าง ซึ่งทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างผลดียิ่ง
       ๒. การปรับตัวให้เหมาะสมกับภาวการณ์ ตำรวจตระเวนชายแดนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนเป็นหลัก แต่เมื่อมีการก่อการร้ายขึ้นภายในประเทศ ตำรวจตระเวนชายแดนก็เป็นหน่วยแรกที่ทำการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง จนใครๆนึกว่าตำรวจตระเวนชายแดนถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเป็นหลัก ในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนก็เช่นกัน ตำรวจตระเวนชายแดนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับภาวการณ์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ และไม่ว่าสถานการณ์ของชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตำรวจตระเวนชายแดนก็สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับภาวการณ์ได้เสมอ
       ๓. การพัฒนาองค์กรโดยต่อเนื่องและเหมาะสม ต้นกำเนิดของตำรวจตระเวนชายแดน คือ ตำรวจรักษาดินแดน ( พ.ศ.๒๔๙๔ ) ตำรวจรักษาชายแดน ( พ.ศ.๒๔๙๖ ) แล้วยุบรวมเป็นตำรวจตระเวนชายแดน
( พ.ศ.๒๔๙๘ ) และถูกปรับเป็นตำรวจภูธรชายแดนในปี พ.ศ.๒๕๐๓ และกลับมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมาได้มีการปรับการจัดอีก ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๑๙ และปี พ.ศ.๒๕๒๙
ตำรวจตระเวนชายแดนได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับภาวการณ์ตลอดมา โดยเฉพาะการปรับการจัดในระดับล่างที่ต่ำกว่าแผนกและกองร้อย เราสามารถปรับการจัดได้ตลอดเวลาแล้วเสนอให้กรมตำรวจอนุมัติ ในอดีตมีการปรับการจัดในระดับล่างเพื่อให้เหมาะสมกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันก็สามารถทำได้เช่นกัน
        ๔. การพัฒนาบุคคลากรและสืบทอดเจตนารมณ์ ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยปฏิบัติหน่วยเดียวของกรมตำรวจที่มีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถฝึกกำลังพลของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ได้ นอกจากนั้นตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดส่งบุคคลากรของหน่วยไปรับการอบรมในหลักสูตรต่างๆของกรมตำรวจ หน่วยทหารและหน่วยพลเรือนอีกด้วย ในอดีตผู้บังคับบัญชาของตำรวจตระเวนชายแดนจะย้ำเตือนให้รู้ว่าตำรวจตระเวนชายแดนเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไร จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จได้อย่างไร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร ควรปฏิบัติและละเว้นในการปฏิบัติในเรื่องใด เพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบทอดแรวความคิดความรู้สึกในความเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีให้ถูกต้องตลอดไป
        ๕. การพัฒนารูปแบบในการปฏิบัติและการกำหนดความชัดเจนในการปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นในความรับผิดชอบของตำรวจตระเวนชายแดนหรือตำรวจตระเวนชายแดนได้รับมอบหมายภารกิจใดมา
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการจะศึกษาและคิดค้นวิธีการปฏิบัติให้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ
        ๖. การสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีให้กับหน่วย ผู้บังคับบัญชาในอดีตนอกจากเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากทุกฝ่ายและประชาชนแล้ว ยังควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถเพื่อร่วมกันสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีให้แก่หน่วยอีกด้วย
        ๗. การสร้างขวัญ กำลังใจและสวัสดิการให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาจะอยู่ในจุดที่คับขัน เพื่อให้แนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติ ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ใครทำงานประสบความสำเร็จก็แสดงความยินดีและยกย่องชมเชย ในด้านสวัสดิการก็จะให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก และจะมีสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นให้กับหน่วยที่ต้องปฏิบัติการในสนาม ทำให้ผู้ปฏิบัติมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น
        ๘. การเน้นย้ำให้หน่วยมีระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกเรื่อง
เพื่อนตำรวจตระเวนชายแดนจะเห็นว่าแนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาในอดีต ( ก่อน พ.ศ.๒๕๒๙ ) ยังเป็นแนวทางที่ดีที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของตำรวจตระเวนชายแดนได้ในทุกยุคและทุกสมัย ใครนำไปใช้ก็จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างได้ผลดียิ่ง
                                                    พลตำรวจเอก วิภาส วิปุลากร
                     อดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ
                               ๖
เมษายน ๒๕๔๖    หนังสือใต้ร่มพระบารมี ๕๐ ปี ตชด.
วิดิทัศน์เทิดเกียรติวีรชน ผู้กล้า

บช.ตชด.ครบรอบ ๖๐ ปี

วีรบุรุษผู้กล้า เลือดทาดิน

ผู้กองแคน วีรบุรุษเขื่อนบางลาง

ใต้ฟ้าเดียวกัน

หมวดตี้

พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา

บทเพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน กับการถวายความปลอดภัย

ประวัติ และคุณลักษณะตำรวจตระเวนชายแดน

ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน

ชีวิต ตำรวจตระเวนชายแดน ๒

คลิบ ชีวิตตำรวจตระเวนชายแดน

ตชด.ขอร้องเพลง

หนาวใจที่ชายแดน

จากยอดดอย

ตชด.ลาแฟน

แด่ เธอตำรวจกล้า

ตำรวจมืออาชีพ

 
Top!
Top!